โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สมัครงาน

ประชาชนทั่วไป

เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ (อัตรา 9,000 บาท/เดือน)

หมายเหตุ กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน

สมัครงาน

บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี)

เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฎิบัติงาน

หมายเหตุ กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครก่อนการสมัครทุกครั้ง เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน

แผนที่